Search
Close this search box.
เงินอุดหนุนบุตร

เช็กเลย! เงินอุดหนุนบุตร เงื่อนไขและขั้นตอนลงทะเบียนมีอะไรบ้าง

เงินอุดหนุนบุตร ที่คุณพ่อคุณแม่รู้จักกันเป็นโครงการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยทางรัฐบาลจะช่วยค่าเลี้ยงดูบุตรให้คนละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 6 ขวบ ซึ่งมีหลายครอบครัวที่ยังไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรและมีเงื่อนไขยังไงบ้างถึงจะได้เงินอุดหนุนบุตร วันนี้ Cotton Baby สรุปรวมไว้ให้แล้วค่ะ ไปดูกันเลย

วิธีเช็กสิทธิ์เพื่อรับเงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนบุตร

คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังต้องการเข้าโครงการเงินอุดหนุนบุตรนี้ ที่มีการรับเงินโอนจากรัฐบาล เดือนละ 600 บาท มีวิธีตรวจสอบสิทธิ์และเงื่อนไข ดังนี้ค่ะ

 1. เข้าเว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th เพื่อตรวจสอบสถานะสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 2. กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน ดังนี้
 • ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน หรือของคุณแม่เด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน
 • ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนเด็ก
 • ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
  แล้วกดปุ่ม ค้นหาข้อมูล ได้เลยค่ะ
 1. หน้าจอจะแสดงผลตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรขึ้นมา
 • หากไม่พบสิทธิ์ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home
 • หากยังไม่เคยได้รับเงินจะขึ้นสถานะเป็นตัวอักษร E ที่แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ ดังนี้
  E01 ข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์หรือเลขประชาชนผิด
  E03 ให้เจ้าหน้าที่ พมจ. ติดต่อกับกรม ตย.
  E04 ข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงงวด
  E05 ข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน
  E07 ข้อมูลที่ไม่มีวันลงทะเบียน
  E08 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์
  E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง
  E10 ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์
  E11 รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล
  E16 ข้อมูลที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดร.02 ส่วนที่ 1)
  E18 ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี 59-60
  E19 รายได้เกิน ต้องระงับสิทธิ์
  E20 ข้อมูลรีเจ็คจากกรมบัญชีกลางและกรมการปกครอง
  E22 ข้อมูลที่ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
  E23 ช้อมูลที่มีสถานะ อปท. บันทึก/บันทึก ดร.01 สมบูรณ์และมีผลการเบิกจ่าย
  E24 ข้อมูลที่มีผลการจ่ายเงินแต่ไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (กรณีพ่อแม่มีบัตรสวัสดิการรัฐ)

หากแสดงสถานะ E01คือข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์หรือเลขประชาชนผิด หรือ EXX สถานะรอการเบิกจ่าย ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะคะ แต่ถ้าขึ้นสถานะเป็น E รหัสอื่น ๆ จะต้องแก้ไขก่อนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร โดยต้องติดต่อที่ 1300 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. หรือโทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300.

เงินอุดหนุนบุตร

เงื่อนไขในการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

 1. ผู้ปกครองของเด็กคนใดคนหนึ่งจะต้องมีสัญชาติไทย
 2. เด็กต้องมีสัญชาติไทย
 3. เด็กต้องเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป หรือเป็นเด็กแรกเกิด – อายุ 6 ปี
 4. ตัวเด็กต้องไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์ไม่ว่าของรัฐ หรือเอกชน
 5. เด็กต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย โดยนำรายได้รวมทั้งครอบครัวมาหารจำนวนคนทั้งหมดที่อาศัยด้วยกัน ต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
 6. บุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาล และผู้ที่อยู่ในรายได้โดยรวมไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้
 7. ผู้ปกครองของเด็กที่เป็นคนรับอุปการะ ไม่ใช่พ่อแม่แท้ ๆ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ แต่เด็กต้องอาศัยอยู่กับผู้รับสิทธิ์เท่านั้น
 8. คุณแม่ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ จะยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ ต้องรอคลอดก่อนเท่านั้นจึงจะลงทะเบียนได้
เงินอุดหนุนบุตร

เตรียมเอกสารเพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร

 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน(ดร.01) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://csg.dcy.go.th/file/
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://csg.dcy.go.th/file/
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง – ต้องเป็นบัญชีตามที่ระบุมาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ได้แก่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย, บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ธ.ก.ส
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (หน้าแรกที่มีชื่อคุณแม่)
 • หากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ต้องแนบเอกสารใบรับรองเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง
 • สำเนาเอกสารยืนยันตัวตน บัตรข้าราชการ, บัตรแสดงสถานะ ตำแหน่ง, เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 (ใบ ดร.02)

สถานที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนบุตร

 • กรุงเทพมหานคร ที่สำนักงานเขต
 • เมืองพัทยา ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล หรือที่ อบต. ตามภูมิลำเนา

ขั้นตอนยื่นสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

 • เตรียมเอกสารล่วงหน้าให้เรียบร้อย
 • ไปหน่วยงานที่รับลงทะเบียนใกล้บ้าน
 • หน่วยงานรับลงทะเบียน รับเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลความครบถ้วน
 • หน่วยงานรับลงทะเบียน ปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 15 วัน
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตร เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
 • นำรายชื่อเข้าสู่ระบบ แล้วส่งให้กรมบัญชีกลาง กรมจะส่งรายชื่อให้กรมกลางปกครอง เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง
 • หากผ่านก็จะสามารถตรวจสอบรายชื่อ แล้วรอเงินโอนเข้าบัญชี
เงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนบุตร ปี 64 เข้าวันไหน

ประมาณวันที่ 9 หรือ 10 ของทุกเดือน

เดือนตุลาคม 63 – วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 63

เดือนพฤศจิกายน 63 – วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 63

เดือนธันวาคม 63 – วันพุธที่ 9 ธันวาคม 63

เดือนมกราคม 64 – วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 64

เดือนกุมภาพันธ์ 64 – วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 64

เดือนมีนาคม 64 – วันพุธที่ 10 มีนาคม 64

เดือนเมษายน 64 – วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 64

เดือนพฤษภาคม 64 – วันจนทร์ที่ 10 พฤษภาคม 64

เดือนมิถุนายน 64 – วันพฤหัสที่ 10 มิถุนายน 64

เดือนกรกฎาคม 64 – วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 64

เดือนสิงหาคม 64 – วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 64

เดือนกันยายน 64 – วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 64

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/CSGProjectOfficial/

เงินอุดหนุนบุตร ยังไม่เข้าต้องทำอย่างไร

ติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน

โทร 02 255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 124, 147

โทร 02 651 6920

เงินอุดหนุนบุตร vs เงินสงเคราะห์บุตร

เงินอุดหนุนบุตร แตกต่างกับ เงินสงเคราะห์บุตร

คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจสงสัยว่าระหว่างเงินอุดหนุนบุตร กับ เงินสงเคราะห์บุตร เหมือนกัน ด้วยความที่มีจำนวนเงินช่วยเหลือพอ ๆ กัน แต่ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะคะ จำไว้ให้ดี!

เงินอุดหนุนบุตร ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี  ซึ่งคนที่อยู่ในประกันสังคมก็สามารถรับสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้หากมีเงื่อนไขครบและตรงตามที่กำหนดค่ะ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เงินสงเคราะห์บุตร เป็นเงินที่ช่วยเหลือพ่อแม่ที่มีประกันสังคมในมาตรา 33 และมาตรา 39 เป็นสิทธิสำหรับผู้ประกันตนประกันสังคม โดยมีเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต่างจากเงินอุดหนุนบุตร ซึ่งเมื่อก่อนเงินสงเคราะห์บุตรจะได้รับเงิน 600 บาท/เดือน ไปจนว่าเด็กจะอายุครบ 6 ปี เหมือนกับโครงการเงินอุดหนุนบุตร จึงทำให้เกิดความสับสนขึ้นได้ แต่ตอนนี้เงินสงเคราะห์บุตรได้ปรับขึ้นเป็น 800 บาท/เดือน อัปเดตจาก ครม. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เช็กสิทธิ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ของเงินอุดหนุนบุตรเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันไว้นะคะ ส่วนคนที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วก็ไม่ต้องลงใหม่น้า และที่สำคัญคุณแม่ที่เตรียมจะคลอดน้องแล้วควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเกิดน้องไว้ก่อนด้วย ถ้าไม่มีใบเกิดก็ลงทะเบียนสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรไม่ได้นะคะ พ่อแม่มือใหม่ต้องรู้ การแจ้งเกิดลูกต้องทำอะไรบ้าง

SHARE

RELATED POSTS

7 เคล็ด(ไม่)ลับ รับมืออารมณ์คนท้องแปรปรวน ทำตามนี้ได้ผลดีแน่นอน…
เผยวิธีห่อตัวทารกอย่างไรให้ลูกปลอดภัย สบายตัว พร้อมรับโลกใบใหม่ คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่กำลังข้องใจเกี่ยวกับวิธีห่อตัวทารกว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงให้ถูกต้องและปลอดภัย…
พ่อแม่ควรรู้ ปรอทวัดไข้สำหรับเด็กแบบไหนให้ผลลัพธ์แม่นยำสุด อุปกรณ์สำคัญที่พ่อแม่ควรมีติดบ้านเอาไว้อย่าง ปรอทวัดไข้…