เงินอุดหนุนบุตร

เช็กเลย! เงินอุดหนุนบุตร เงื่อนไขและขั้นตอนลงทะเบียนมีอะไรบ้าง

เงินอุดหนุนบุตร ที่คุณพ่อคุณแม่รู้จักกันเป็นโครงการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยทางรัฐบาลจะช่วยค่าเลี้ยงดูบุตรให้คนละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 6 ขวบ ซึ่งมีหลายครอบครัวที่ยังไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรและมีเงื่อนไขยังไงบ้างถึงจะได้เงินอุดหนุนบุตร วันนี้ Cotton Baby สรุปรวมไว้ให้แล้วค่ะ ไปดูกันเลย

วิธีเช็กสิทธิ์เพื่อรับเงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนบุตร

คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังต้องการเข้าโครงการเงินอุดหนุนบุตรนี้ ที่มีการรับเงินโอนจากรัฐบาล เดือนละ 600 บาท มีวิธีตรวจสอบสิทธิ์และเงื่อนไข ดังนี้ค่ะ

 1. เข้าเว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th เพื่อตรวจสอบสถานะสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 2. กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน ดังนี้
 • ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน หรือของคุณแม่เด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน
 • ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนเด็ก
 • ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
  แล้วกดปุ่ม ค้นหาข้อมูล ได้เลยค่ะ
 1. หน้าจอจะแสดงผลตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรขึ้นมา
 • หากไม่พบสิทธิ์ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home
 • หากยังไม่เคยได้รับเงินจะขึ้นสถานะเป็นตัวอักษร E ที่แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ ดังนี้
  E01 ข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์หรือเลขประชาชนผิด
  E03 ให้เจ้าหน้าที่ พมจ. ติดต่อกับกรม ตย.
  E04 ข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงงวด
  E05 ข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน
  E07 ข้อมูลที่ไม่มีวันลงทะเบียน
  E08 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์
  E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง
  E10 ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์
  E11 รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล
  E16 ข้อมูลที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดร.02 ส่วนที่ 1)
  E18 ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี 59-60
  E19 รายได้เกิน ต้องระงับสิทธิ์
  E20 ข้อมูลรีเจ็คจากกรมบัญชีกลางและกรมการปกครอง
  E22 ข้อมูลที่ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
  E23 ช้อมูลที่มีสถานะ อปท. บันทึก/บันทึก ดร.01 สมบูรณ์และมีผลการเบิกจ่าย
  E24 ข้อมูลที่มีผลการจ่ายเงินแต่ไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (กรณีพ่อแม่มีบัตรสวัสดิการรัฐ)

หากแสดงสถานะ E01คือข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์หรือเลขประชาชนผิด หรือ EXX สถานะรอการเบิกจ่าย ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะคะ แต่ถ้าขึ้นสถานะเป็น E รหัสอื่น ๆ จะต้องแก้ไขก่อนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร โดยต้องติดต่อที่ 1300 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. หรือโทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300.

เงินอุดหนุนบุตร

เงื่อนไขในการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

 1. ผู้ปกครองของเด็กคนใดคนหนึ่งจะต้องมีสัญชาติไทย
 2. เด็กต้องมีสัญชาติไทย
 3. เด็กต้องเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป หรือเป็นเด็กแรกเกิด – อายุ 6 ปี
 4. ตัวเด็กต้องไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์ไม่ว่าของรัฐ หรือเอกชน
 5. เด็กต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย โดยนำรายได้รวมทั้งครอบครัวมาหารจำนวนคนทั้งหมดที่อาศัยด้วยกัน ต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
 6. บุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาล และผู้ที่อยู่ในรายได้โดยรวมไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้
 7. ผู้ปกครองของเด็กที่เป็นคนรับอุปการะ ไม่ใช่พ่อแม่แท้ ๆ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ แต่เด็กต้องอาศัยอยู่กับผู้รับสิทธิ์เท่านั้น
 8. คุณแม่ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ จะยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ ต้องรอคลอดก่อนเท่านั้นจึงจะลงทะเบียนได้
เงินอุดหนุนบุตร

เตรียมเอกสารเพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร

 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน(ดร.01) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://csg.dcy.go.th/file/
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://csg.dcy.go.th/file/
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง – ต้องเป็นบัญชีตามที่ระบุมาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ได้แก่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย, บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ธ.ก.ส
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (หน้าแรกที่มีชื่อคุณแม่)
 • หากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ต้องแนบเอกสารใบรับรองเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง
 • สำเนาเอกสารยืนยันตัวตน บัตรข้าราชการ, บัตรแสดงสถานะ ตำแหน่ง, เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 (ใบ ดร.02)