‘The Milk Book’ แคมเปญปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็กผ่านนมกล่อง

The Milk Book

ชวนอ่านแรงบันดาลใจในการปลูกฝังนิสัยนักคิดให้ลูก ผ่านเรื่องราวของแคมเปญ ‘The Milk Book’ เพราะ ‘นิสัยรักการอ่าน’ สร้างได้ตั้งแต่วันที่ลูกยังไม่ลืมตา