ตารางวัคซีน 2563

อัปเดตตารางวัคซีน 2563 วัคซีนพื้นฐานที่ลูกต้องฉีดมีอะไรบ้าง

Cotton Baby ขอชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกคนมาเช็กตารางวัคซีน 2563 กัน เพราะเรื่องวัคซีนเด็กแรกเกิดเป็นเรื่องที่พ่อแม่ควรให้ความสำคัญมาก ๆ เนื่องจากทารกยังมีภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงมากพอ จึงควรได้รับวัคซีนพื้นฐานไปจนถึงอายุ 12 ปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยป้องกันโรคร้ายแรงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้นะ

ซึ่งทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ ‘วัคซีนโรตา’ เป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กเพิ่มเติม ส่วนวัคซีนไอพีดีจะถูกเตรียมประกาศให้เป็นวัคซีนพื้นฐานในปี 2564 นี้

อัปเดต ตารางวัคซีน 2563

ตารางวัคซีน 2563

วัคซีนเด็กขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนต้องฉีด เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามช่วงวัย

 • วัคซีนวัณโรค (BCG) ควรได้รับตั้งแต่แรกเกิด โดยปกติแล้วทางโรงพยาบาลจะฉีดให้ก่อนกลับบ้าน
 • วัคซีนตับอักเสบบี (HBV) ต้องได้รับทั้งหมด 3 เข็ม (เข็มแรก-ตั้งแต่แรกเกิด / เข็มสอง-อายุครบ 1 เดือน / เข็มสุดท้าย-อายุครบ 6 เดือน)
 • วัคซีนคอตีบ / บาดทะยัก / ไอกรน (DPT) วัคซีนเด็กในเซ็ตแรกฉีดทั้งหมด 3  ครั้ง  คือ เมื่ออายุ 2 เดือน  4 เดือน และ 6 เดือน ซึ่งควรมีการฉีดเพื่อกระตุ้นการทำงานของวัคซีนอีกครั้ง เมื่ออายุ 1 ปี 6 เดือน  และเมื่อมีอายุ  4 – 6 ปี
 • วัคซีนโปลิโอ (OPV) เด็ก ๆ จะได้รับการหยอดวัคซีนโปลิโอรูปแบบทานจำนวน 5 ครั้ง เมื่ออายุ 2 , 4, 6 เดือน, 1 ปี 6 เดือน และ 4 ปี และจะต้องได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน 1 ครั้ง เมื่อเด็กอายุ 4 เดือน
 • วัคซีนหัด / หัดเยอรมัน / คางทูม (MMR) ฉีดทั้งหมด 2 ครั้ง โดยเข็มแรกควรฉีดเมื่ออายุ 9 – 12 เดือน ส่วนเข็มที่ 2 ฉีดเมื่ออายุครบ 2 ½ ปี
 • วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE) ควรฉีดตามช่วงอายุ คือ ช่วงอายุ 9 – 12 เดือน และ ช่วงอายุ 2 – 4 ปี (แนะนำให้ฉีดในเด็กอายุ 2 – 2 ½ ปี)
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดปีละ 1 ครั้ง ทุกปี ตั้งแต่อายุ 6 เดือน ถึง 18 ปี
 • วัคซีนไวรัสโรตา (RV) ป้องกันโรคท้องร่วงหยอดเข้าที่ปาก ครั้งที่ 1 เมื่ออายุ 2 เดือน และครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือน
 • วัคซีนป้องกันเชื้อไอพีดี (IPD) เริ่มฉีดวัคซีนเด็กป้องกันโรคได้ ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป เข็มต่อไปให้ฉีดเมื่ออายุ 4 และ 6 เดือน และครั้งสุดท้ายฉีดช่วงอายุ 12 – 15 เดือน

นอกจากวัคซีนพื้นฐานแล้วยังมีวัคซีนเด็กเสริมภูมิต้านทานโรคอื่นอีกมากมายที่ Cotton Baby ขอแนะนำ

 • วัคซีนนิวโมคอคคัส เด็กสามารถรับวัคซีนได้ตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์ – 9 ปี
 • วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (Varicella Vaccine / Chickenpox Vaccine) เด็กที่มีอายุ 12 เดือน – 12 ปี ควรได้รับวัคซีน 2 ครั้ง คือ ครั้งแรก อายุ 12 – 15 เดือน ครั้งที่สอง อายุ4 – 6 ปี
 • วัคซีนตับอักเสบ เอ ต้องฉีด 2 ครั้ง สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป และฉีดห่างกัน 6 – 12 เดือน
 • วัคซีนไข้เลือดออก แนะนำให้ฉีดวัคซีนเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป
 • วัคซีนฮิบ หรือวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย ฮีโมฟีลุส อินฟลูเอนเซ ชนิดบี (Haemophilus influenzae type b Vaccine) เป็นวัคซีนรวม 1 เข็ม ป้องกันได้ 5 โรค คือ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ (DTwP-HB-Hib) โดยฉีด 3 ครั้ง ตั้งแต่เด็กอายุ 2 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือน
ลูกรับวัคซีนล่าช้า

กรณีลูกน้อยเข้ารับวัคซีนล่าช้า ทำอย่างไร?

 • วัคซีนเด็กทุกชนิด หากเลยกำหนดมาแล้วสามารถเริ่มเข้ารับวัคซีนเด็กได้ทันทีที่พบครั้งแรก
 • ในกรณีวัคซีนเด็กที่ต้องได้รับมากกว่า 1 ครั้ง หากมารับวัคซีนครั้งถัดไปล่าช้า สามารถให้วัคซีนในเข็มถัดไปได้เลย โดยไม่ต้องเริ่มต้นครั้งที่ 1 ใหม่
 • เมื่อให้วัคซีนเด็กในกรณีรับวัคซีนล่าช้า เด็กจะได้รับวัคซีนครบภายในระยะเวลา 1 ปี จากนั้นให้วัคซีนต่อเนื่องตามในกำหนดการให้วัคซีนปกติ

วิธีเตรียมตัวเมื่อต้องพาลูกน้อยเข้ารับ วัคซีนเด็ก

 1. คุณพ่อคุณแม่ อย่าลืมพกสมุดบันทึกการรับวัคซีนเด็กติดตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อเข้ารับวัคซีน
 2. หากลูกมีไข้สูง หรือไม่สบาย ควรงดการรับวัคซีนเด็ก
 3. หากลูกมีอาการแพ้ยาหรืออาหารชนิดใด ควรแจ้งแพทย์หรือพยาบาลก่อนเข้ารับวัคซีนเด็ก
 4. เมื่อได้รับวัคซีนเด็กเสร็จแล้ว อย่าเพิ่งกลับบ้านทันที ควรรอดูปฏิกิริยาแพ้ยาอยู่ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 30 นาที