EF คือ

ทักษะ EF คือ กุญแจดอกสำคัญในการใช้ชีวิต ฝึกลูกตอนนี้ ติดตัวตลอดไป

ครอบครัวเด็กเล็กต้องอ่าน ‘ทักษะ EF’ กุญแจดอกสำคัญที่ช่วยเปิดประตูแห่งความสำเร็จในชีวิต แต่ทักษะ EF คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อชีวิต วันนี้ Cotton Baby มีมาบอกกัน รู้แล้ว ฝึกเลย

EF คือ1

ทักษะ EF คืออะไร

ทักษะ Executive Function หรือ EF คือ ความสามารถในการควบคุมการทำงานของสมองส่วนหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อระบบความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม โดยในภาษาไทยเราอาจคุ้นเคยกับชื่ออื่นของ EF คือ ‘ความสามารถในการจัดการ’

เหตุผลที่คนเราต้องฝึกฝนและพัฒนาทักษะ EF คือ การใช้เพื่อตั้งสมาธิและจัดลำดับความสำคัญของงานให้บรรลุผลตามต้องการตามคำสั่งของสมอง และทักษะ EF นี้เองสามารถแบ่งประเภทแตกต่างกันออกไปหลายประเภท

EF คือ2

ประเภททักษะ EF คืออะไรบ้าง

เราสามารถแบ่งทักษะ EF ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ทักษะระดับพื้นฐานและทักษะระดับสูง ซึ่งทุกความสามารถจะเกี่ยวข้องกันโดยตรง หากขาดทักษะใดทักษะหนึ่งไป ก็อาจทำให้ทักษะอื่น ๆ ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างที่คาดการณ์ไว้

1. ทักษะระดับพื้นฐาน แบ่งออกเป็นอีก 3 ความสามารถ ได้แก่

ความสามารถในการจดจำ (Working Memory) คือ ความสามารถในการเก็บรักษาหรือจัดการข้อมูลที่ได้รับมาจากการสั่งสอนหรือประสบการณ์ส่วนตัว และสามารถดึงข้อมูลนั้นมาใช้ได้ทันทีในสถานการณ์หนึ่ง ๆ ความสามารถนี้มีผลต่อ Intelligent Quotient หรือ IQ (ความฉลาดทางด้านสติปัญญา) เช่น สามารถจดจำคำสั่งของการบ้านที่คุณครูมอบหมายได้

ความยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive Flexibility) คือ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน สามารถเอาตัวรอดได้ ซึ่งความสามารถนี้เองถือเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ เช่น หากเส้นทางกลับบ้านเกิดมีสิ่งกีดขวางระหว่างทาง พวกเขาสามารถใช้เส้นทางอื่นเพื่อกลับบ้านได้เช่นกัน

ความสามารถในการควบคุมและยับยั้งตนเอง (Inhibitory Control) คือ ความสามารถในการควบคุมความต้องการของตนเอง จัดลำดับความสำคัญ ต่อต้านการกระทำหรือตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นฉับพลันได้ เช่น หยุดคิดก่อนที่จะพูด สามารถรู้ตนเองว่ากำลังรบกวนผู้อื่นอยู่ และอยู่นิ่งได้ด้วยตนเอง 

2. ทักษะระดับสูง แบ่งออกเป็นอีก 6 ความสามารถ ได้แก่

ความสามารถในการจดจ่อ (Attention) คือ ความสามารถในการใส่ใจ จดจ่อ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่กำลังกระทำอยู่อย่างมีสมาธิ จนกระทั่งสำเร็จงานที่กำหนด เช่น สามารถทำการบ้านจนเสร็จอย่างมุ่งมั่น ในขณะที่มีเสียงรอบข้างรบกวน

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) คือ ความสามารถในการยับยั้งและปรับเปลี่ยนสภาพอ